เลขที่ ศปต.2566/25
นายสมนึก     วันละ
http://cert.technicphrae.ac.th