เลขที่ ชร.2566/5
นายภาคภูมิ      ปวงจันทร์
ครูผู้ควบคุม ทีมเพี้ยขม แผนกวิชาช่างสำรวจ
ได้รับรางวัลชนะเลิศ
http://cert.technicphrae.ac.th