เลขที่ ชร.2566/2
นายตันติยาวัติ      ตันอุดม
นักศึกษา สาขางานยานยนต์ไฟฟ้า
http://cert.technicphrae.ac.th