เลขที่ ชร.2566/7
นายพงศกร      เเสงกล้าเกริกสกุล
นักศึกษา สาขางานไฟฟ้ากำลัง
http://cert.technicphrae.ac.th