เลขที่ ชร.2566/10
นายจารุวัฒน์     ปวงคำ
นักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
http://cert.technicphrae.ac.th