เลขที่ ชร.2566/12
นายปริญญากรณ์     พัฒนะ
นักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
http://cert.technicphrae.ac.th