เลขที่ ชร.2566/13
นายอภิวิชญ์     บุญคำชู
นักศึกษา สาขางานอิเล็กทรอนิกส์
http://cert.technicphrae.ac.th