เลขที่ ชร.2566/18
นายธนกฤต      มามี
นักศึกษา สาขางานเครื่องมือกล




http://cert.technicphrae.ac.th