เลขที่ ชร.2566/22
นางสาวทิพย์ธิดา      ต้นศิริ
นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
http://cert.technicphrae.ac.th