เลขที่ ชร.2566/23
นายรัฐภูมิ     สีจักรเงิน
นักศึกษา สาขางานคอมพิวเตอร์ซอฟแวร์
http://cert.technicphrae.ac.th