เลขที่ FIXIT.2566/3
ว่าที่ร้อยตรีจิรศักดิ์ จันกัน
http://cert.technicphrae.ac.th