เลขที่ FIXIT.2566/6
นายพานิช อุ่นอก
http://cert.technicphrae.ac.th