เลขที่ FIXIT.2566/7
นายทวิทย์ วุฒิโอสถ
http://cert.technicphrae.ac.th