เลขที่ FIXIT.2566/11
นางสาวศรัญญา กันกา
http://cert.technicphrae.ac.th