เลขที่ FIXIT.2566/14
นายพิชยะ อุ่นอก
http://cert.technicphrae.ac.th