เลขที่ FIXIT.2566/39
นายอนุวัต ปัญญาวัย
http://cert.technicphrae.ac.th