เลขที่ FIXIT.2566/52
นางสาววรัชยา เผ่าพันธุ์
http://cert.technicphrae.ac.th