เลขที่ หส.2566/306
นางสาวแพรทองทา เสมาทอง
http://cert.technicphrae.ac.th