เลขที่ fixit.2566/16
นายโสภณ วงศ์เมือง
http://cert.technicphrae.ac.th