เลขที่ fixit.2566/19
นายพิชยะ อุ่นอก
http://cert.technicphrae.ac.th