เลขที่ บค.2566/2
นายเทียน     รั้งกลาง
http://cert.technicphrae.ac.th