เลขที่ บค.2566/6
นายสมเกียรติ      สถิตย์
http://cert.technicphrae.ac.th