เลขที่ บค.2566/9
นางปราณี      ต่อมดวงแก้ว
http://cert.technicphrae.ac.th