เลขที่ บค.2566/12
นางอาทิตยา      ผาทอง
http://cert.technicphrae.ac.th