เลขที่ บค.2566/31
นางสุจีรา      ตันมา
http://cert.technicphrae.ac.th