เลขที่ บค.2566/32
ว่าที่ร้อยตรีสมพร      สุธรรม
http://cert.technicphrae.ac.th