เลขที่ PTC.2566/7
นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต
บูธนิทรรศการช่างสถาปัตยกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th