เลขที่ PTC.2566/9
นายสาโรจน์ปกรณ์ แก้วประสิทธิ์
นักเรียน ประจำบูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน
http://cert.technicphrae.ac.th