เลขที่ PTC.2566/10
นายเมธิชัย โพธิกุล
นักเรียน ประจำบูธนิทรรศการช่างกลโรงงาน
http://cert.technicphrae.ac.th