เลขที่ PTC.2566/11
นางสาวปวิชญา ก้อนกลีบ
วงดนตรี PTC
http://cert.technicphrae.ac.th