เลขที่ PTC.2566/14
นางสาวสโรชินี โยธกุลสิริ
นักเรียนประจำบูธนิทรรศการช่างสถาปัตยกรรม
http://cert.technicphrae.ac.th