ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของทุกแผนกวิชา

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของทุกแผนกวิชา

หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน/เดือน/ปี : 17 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 136 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 8815 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 136 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชทส.2565/1 83 นายแดงต้อย คนธรรพ์ ครูที่ปรึกษา ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
2 ชทส.2565/2 74 นายเอกชัย ศรชัย ครูที่ปรึกษา ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
3 ชทส.2565/3 62 ว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์ วงค์ตวัน ครูที่ปรึกษา ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
4 ชทส.2565/4 66 ว่าที่ ร.ต.ธวัชชัย สุเขื่อน ครูที่ปรึกษา ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
5 ชทส.2565/5 77 นายศิริพงศ์ บุญประสิทธิ์ ผู้ประดิษฐ์ ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
6 ชทส.2565/6 79 นายณัฐนนท์ ปัญญาไว ผู้ประดิษฐ์ ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
7 ชทส.2565/7 68 นายกิตตินันท์ วุฒิ ผู้ประดิษฐ์ ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
8 ชทส.2565/8 77 นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล ผู้ประดิษฐ์ ชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
9 ชทส.2565/9 73 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
10 ชทส.2565/10 70 นายกรรณ เสาร์แดน ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
11 ชทส.2565/11 74 นายธวัชชัย เศวตปวิช ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
12 ชทส.2565/12 72 นายทวิช พรมท้าว ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
13 ชทส.2565/13 71 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน ผู้ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
14 ชทส.2565/14 63 นายกรรณ เสาร์แดน ผู้ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
15 ชทส.2565/15 83 นางสาวเสาวลักษณ์ พอจิตร ผู้ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
16 ชทส.2565/16 77 นายภูมินทร์ อินสองใจ ผู้ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
17 ชทส.2565/17 73 นางสาววิลาวัลย์ ต่ายวงค์ ผู้ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
18 ชทส.2565/18 71 นายธนวัฒน์ อินต๊ะเสน ผู้ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
19 ชทส.2565/19 72 นายกฤษณ์ พรมวัง ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
20 ชทส.2565/20 68 นายอภิรักษ์ ยอดสอน ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
21 ชทส.2565/21 67 นายเอกภพ ศรีรมย์ ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
22 ชทส.2565/22 103 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
23 ชทส.2565/23 70 นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
24 ชทส.2565/24 66 นายฤกษ์ชัย สายาจักร ผู้ประดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
25 ชทส.2565/25 115 นายอภิชาติ อุตส่าห์ ผู้ประดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
26 ชทส.2565/26 58 นายชัยธวัช ถิ่นถา ผู้ประดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
27 ชทส.2565/27 56 นายหัสพงษ์ แสนคำ ผู้ประดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
28 ชทส.2565/28 67 นายโชติ มณีโชติ ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
29 ชทส.2565/29 79 นายมานิต ก๋าแก้ว ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
30 ชทส.2565/30 71 นางสาวรัตติกาล สุทะ ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
31 ชทส.2565/31 74 ว่าที่ร้อยตรี ศิริพงษ์ สายหยุด ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
32 ชทส.2565/32 78 นายวัชรกร พงศ์พันธุ ครูที่ปรึกษา รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
33 ชทส.2565/33 68 นายพีรณัฐ มรุตัณท์ ผู้ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
34 ชทส.2565/34 70 นายศรายุท เขียวจันทร์ ผู้ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
35 ชทส.2565/35 63 นายศุภกร หงษ์สิบสอง ผู้ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
36 ชทส.2565/36 71 น.ส.จุรีรัตน์ โพธิจันทร์ ผู้ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
37 ชทส.2565/37 72 นางสาวมาณิชา ภิญโญชูโต ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
38 ชทส.2565/38 68 นางมณีรัตน์ ภิญโญชูโต ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
39 ชทส.2565/39 69 นางสาวพิชชาภา สมบัติ ผู้ประดิษฐ์ เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์
40 ชทส.2565/40 67 นายกิตติศักดิ์ คำผัด ครูที่ปรึกษา เข้าร่วมการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ระดับสถานศึกษา ด้านที่ 1 สิ่งประดิษฐ์สร้างสรรค์เพื่อชุมชน (Creative City) พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726