ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

ประกวดวงดนตรีโฟล์คซอง

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 10 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 92 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 7655 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 92 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ชก.2565/41 66 นายสรวิชญ์ หอมรส คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
42 ชก.2565/42 70 นายสุริยะ ทิพละ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
43 ชก.2565/43 66 นายชนาธิป สาใจ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
44 ชก.2565/44 61 นายอิทธิพล ใจต๊ะมา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
45 ชก.2565/45 64 ชาญณรงค์ พรมปันดิ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
46 ชก.2565/46 64 นายณัฐวัฒน์ เขียวบุตร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
47 ชก.2565/47 68 นายอรรถกร หนองหลิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
48 ชก.2565/48 65 นายภาณพงษ์ สมนึก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
49 ชก.2565/49 60 นายณัฐวัตร อามาตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
50 ชก.2565/50 57 นายปัณณธร เขียวเเสน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
51 ชก.2565/51 63 นายนิรัชชัย สุดรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
52 ชก.2565/52 70 นายเนติวัตร ผาสุก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
53 ชก.2565/53 71 นายภัทรพล แก้วกัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
54 ชก.2565/54 68 นายกิตติศักดิ์ เหมืองอุ่น คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
55 ชก.2565/55 62 นายจักรพงษ์ สอิ้งแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
56 ชก.2565/56 69 นายภูริพัฒน์ ตุ้ยดา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
57 ชก.2565/57 66 นายพีรวิชญ์ ทฤษฎีชวลิต คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
58 ชก.2565/58 70 นายพีรพัฒน์ ธรรมไชยางกูร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
59 ชก.2565/59 67 นายจิรวัฒน์ ถิ่นศรี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
60 ชก.2565/60 63 นายศศิดนัย อารีย์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
61 ชก.2565/61 67 นายพัชรพล ปัญญากอง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
62 ชก.2565/62 66 นายกรวิทย์ วิยะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
63 ชก.2565/63 66 นายพีรยศ มะยาระ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
64 ชก.2565/64 66 นายกรวีร์ วิยะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
65 ชก.2565/65 71 นายรัฐภูมิ กวางเดินดง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
66 ชก.2565/66 65 นายณัฐภูมิ เอิ้นภักดี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
67 ชก.2565/67 52 นายฐิติโชติ บัวธนะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
68 ชก.2565/68 57 นายชัยนันท์ เรียงไร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
69 ชก.2565/69 55 นายณัฏฐ์ธนิน บรรเทา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
70 ชก.2565/70 58 นายสถาพร​ มาลา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
71 ชก.2565/71 69 นายณภัทร โลกคำลือ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
72 ชก.2565/72 61 นายชิษณุพงศ์ กังหัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
73 ชก.2565/73 60 นายฤกษ์มงคล ประสาร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
74 ชก.2565/74 64 นายพุฒิพงศ์ หลักหมู่ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
75 ชก.2565/75 61 นายภูดิศกุล ระวังภัย คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
76 ชก.2565/76 57 นายรพีพัฒน์ สุดใจดี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
77 ชก.2565/77 59 นายม้าย นาคะพงษ์ คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
78 ชก.2565/78 63 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
79 ชก.2565/79 63 นางสนทยา คำอ่อน คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์
80 ชก.2565/80 65 นางสิรินาฎ เลือดนักรบ คณะกรรมการตัดสิน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726