ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมตามรอยสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวง

กิจกรรมตามรอยสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวง

หน่วยงาน : งานวิทยบริการและห้องสมุด
วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 9 ธันวาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศุภักษณา วงศ์ศิริ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 42 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2084 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 42 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 วทส2565/1 58 นายอโณทัย เสาระวะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
2 วทส2565/2 55 นายรัฐวุฒิ เวียงนาค นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
3 วทส2565/3 55 นายชนภัทร กาทองทุ่ง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
4 วทส2565/4 48 นายนเรศูร สารเทพ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
5 วทส2565/5 50 นายโชคชัย วังโพธิ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
6 วทส2565/6 54 นางสาวศลิษา เสมอเชื้อ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
7 วทส2565/7 60 นายพงศธร เกิดขุ่ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
8 วทส2565/8 49 นายเดชกวินท์ เจริญยิ่ง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
9 วทส2565/9 52 นายนพณัฐ เกตุเวช์ช นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
10 วทส2565/10 53 นายปฏิภาณ พงสังกา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
11 วทส2565/11 53 นายฆราวัฒน์ อินสม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
12 วทส2565/12 47 นายชนาธิป อุตรพงษ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
13 วทส2565/13 60 นายพงศกร เกี๋ยงหนุน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
14 วทส2565/14 53 นายพชรพล บำบัด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
15 วทส2565/15 52 นายวิทวัส ถิ่นอ่วน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
16 วทส2565/16 50 นางสาวปิยฉัตร วังเชียง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
17 วทส2565/17 44 นายณัฐกิตติ์ เข็มทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
18 วทส2565/18 48 นายเวสารัช ก๋อนฉันทะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
19 วทส2565/19 55 นายนวพล กล้วยทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
20 วทส2565/20 62 นายภูมินทร์ อินสองใจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
21 วทส2565/21 48 นายภาณุวัฒน์ เทียนทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
22 วทส2565/22 50 นางสาวเสาวลักษณ์ พอจิตร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
23 วทส2565/23 54 นายพิพรรธ​ บำบัด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
24 วทส2565/24 48 นายพิชญ์ชัย ทองขาว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
25 วทส2565/25 45 นายอภิสิทธิ์ ยินดี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
26 วทส2565/26 59 นายธนกฤต สะเอียบคง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
27 วทส2565/27 46 นายภูวนาถ​ นาคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
28 วทส2565/28 58 นายชลทรัพย์ พรหมธิ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
29 วทส2565/29 42 นายพชรพล ศรีบุญ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
30 วทส2565/30 43 นายนลธีร์ กำนนท์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
31 วทส2565/31 46 นายปุณณสิน พรมท้าว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
32 วทส2565/32 52 นายอชิรญาณ ยศสุรินทร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
33 วทส2565/33 43 นายธนบูรณ์ แสงสาย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
34 วทส2565/34 44 นางสาวจุฑามาศ วงค์กันตา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
35 วทส2565/35 40 นายเนติ กันทะวงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
36 วทส2565/36 40 นายณัฐพนธ์ นุ่มนิ่ม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
37 วทส2565/37 53 นางสาวธันย์ชนก หอมดวง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
38 วทส2565/38 61 นางสาวกัณฐมณี ขัดแก้ว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
39 วทส2565/39 41 นายจตุรภัทร คิดชอบ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
40 วทส2565/40 42 นายอิศวะ อินไชยา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726