ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมตามรอยสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวง

กิจกรรมตามรอยสมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวง

หน่วยงาน : งานวิทยบริการและห้องสมุด
วัน/เดือน/ปี : 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 9 ธันวาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศุภักษณา วงศ์ศิริ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 42 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 650 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 42 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 วทส2565/1 24 นายอโณทัย เสาระวะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
2 วทส2565/2 18 นายรัฐวุฒิ เวียงนาค นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
3 วทส2565/3 17 นายชนภัทร กาทองทุ่ง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
4 วทส2565/4 14 นายนเรศูร สารเทพ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
5 วทส2565/5 15 นายโชคชัย วังโพธิ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
6 วทส2565/6 18 นางสาวศลิษา เสมอเชื้อ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
7 วทส2565/7 26 นายพงศธร เกิดขุ่ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
8 วทส2565/8 16 นายเดชกวินท์ เจริญยิ่ง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
9 วทส2565/9 19 นายนพณัฐ เกตุเวช์ช นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
10 วทส2565/10 17 นายปฏิภาณ พงสังกา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
11 วทส2565/11 20 นายฆราวัฒน์ อินสม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
12 วทส2565/12 11 นายชนาธิป อุตรพงษ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
13 วทส2565/13 20 นายพงศกร เกี๋ยงหนุน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
14 วทส2565/14 17 นายพชรพล บำบัด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
15 วทส2565/15 19 นายวิทวัส ถิ่นอ่วน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
16 วทส2565/16 12 นางสาวปิยฉัตร วังเชียง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
17 วทส2565/17 13 นายณัฐกิตติ์ เข็มทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
18 วทส2565/18 14 นายเวสารัช ก๋อนฉันทะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
19 วทส2565/19 19 นายนวพล กล้วยทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
20 วทส2565/20 19 นายภูมินทร์ อินสองใจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
21 วทส2565/21 13 นายภาณุวัฒน์ เทียนทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
22 วทส2565/22 19 นางสาวเสาวลักษณ์ พอจิตร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
23 วทส2565/23 15 นายพิพรรธ​ บำบัด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
24 วทส2565/24 11 นายพิชญ์ชัย ทองขาว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
25 วทส2565/25 13 นายอภิสิทธิ์ ยินดี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
26 วทส2565/26 13 นายธนกฤต สะเอียบคง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
27 วทส2565/27 14 นายภูวนาถ​ นาคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
28 วทส2565/28 27 นายชลทรัพย์ พรหมธิ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
29 วทส2565/29 10 นายพชรพล ศรีบุญ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
30 วทส2565/30 13 นายนลธีร์ กำนนท์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
31 วทส2565/31 14 นายปุณณสิน พรมท้าว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
32 วทส2565/32 12 นายอชิรญาณ ยศสุรินทร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
33 วทส2565/33 15 นายธนบูรณ์ แสงสาย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
34 วทส2565/34 12 นางสาวจุฑามาศ วงค์กันตา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
35 วทส2565/35 12 นายเนติ กันทะวงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
36 วทส2565/36 11 นายณัฐพนธ์ นุ่มนิ่ม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
37 วทส2565/37 14 นางสาวธันย์ชนก หอมดวง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
38 วทส2565/38 12 นางสาวกัณฐมณี ขัดแก้ว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
39 วทส2565/39 14 นายจตุรภัทร คิดชอบ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์
40 วทส2565/40 15 นายอิศวะ อินไชยา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ เข้าร่วม พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726