ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

PTC OPEN HOUSE 2023

PTC OPEN HOUSE 2023

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 27 ธันวาคม 2565 ถึง 29 ธันวาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 1327 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 44213 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 1327 รายการ รวมทั้งหมด : 34 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 PTC.2565/1 38 เด็กชายกฤษกร ถาวะระ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
2 PTC.2565/2 31 เด็กชายเจษฎา แมตสอง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
3 PTC.2565/3 30 เด็กชายฉัตรดนัย ขอนคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
4 PTC.2565/4 34 เด็กชายณัฐดนัย ณรงค์พันธ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
5 PTC.2565/5 33 เด็กชายณัฐภัทร ป่าธนู โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
6 PTC.2565/6 33 เด็กชายธนวันต์ ประยงหอม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
7 PTC.2565/7 33 เด็กชายนิพัธ หนองแฝก โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
8 PTC.2565/8 31 เด็กชายสุกฤษฏ์ ป่าธนู โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
9 PTC.2565/9 30 เด็กชายพลวัต หลักกันทา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
10 PTC.2565/10 32 เด็กชายอัครวินท์ วนมา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
11 PTC.2565/11 31 เด็กชายปฏิภาณ เผ่าพงศ์พันธุ์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
12 PTC.2565/12 31 เด็กชายกุลวรรธน์ บุตรชา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
13 PTC.2565/13 30 เด็กชายวรวิช ราชวัง โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
14 PTC.2565/14 33 เด็กชายพงษ์ประภัทร สุนันต๊ะ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
15 PTC.2565/15 36 เด็กชายธนวรรธน์ จินะโสด โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
16 PTC.2565/16 31 เด็กชายกฤตพรต เลื่อนชิด โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
17 PTC.2565/17 36 เด็กหญิงชญานุตน์ คำกล่อม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
18 PTC.2565/18 34 เด็กหญิงธัญญารัตน์ บุญจู โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
19 PTC.2565/19 30 เด็กหญิงปภัสสร รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
20 PTC.2565/20 31 เด็กหญิงพัชรกันย์ หงษ์สามสิบห้า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
21 PTC.2565/21 32 เด็กหญิงพิชญา พรหมท้าว โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
22 PTC.2565/22 29 เด็กหญิงรุ่งทิวา วิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
23 PTC.2565/23 36 เด็กหญิงก้าวรุ้ง อุตสม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
24 PTC.2565/24 32 เด็กหญิงศุภาวรรณ แสงคำ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
25 PTC.2565/25 32 เด็กหญิงวิภาวินี ทองดี โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
26 PTC.2565/26 26 เด็กหญิงจิราภรณ์ ฝึกหัด โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
27 PTC.2565/27 32 เด็กหญิงนฤมล แสงรัตน์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
28 PTC.2565/28 31 เด็กหญิงอภิญญา เทพจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
29 PTC.2565/29 27 เด็กหญิงธนิกุล ปัดเป่า โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
30 PTC.2565/30 33 เด็กหญิงกัญญารัตน์ วิเวกวิน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
31 PTC.2565/31 27 เด็กหญิงกันยากร แฮ้วมา โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
32 PTC.2565/32 24 เด็กหญิงกานต์ธิดา ใจธรรม โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
33 PTC.2565/33 23 เด็กหญิงฉัตรพร สกุลแต้ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
34 PTC.2565/34 32 เด็กหญิงทิพย์สุดา วิชัย โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
35 PTC.2565/35 27 เด็กหญิงธนัญญภัทร ถิ่นจันทร์ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
36 PTC.2565/36 29 เด็กหญิงนิรัชพร เจนชัด โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
37 PTC.2565/37 29 เด็กหญิงปราณปริยา ป่าดอน โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
38 PTC.2565/38 27 เด็กหญิงปริยาภัทร เหมืองแก้ว โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
39 PTC.2565/39 29 เด็กหญิงพิชชาพร รอบรู้ โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์
40 PTC.2565/40 33 เด็กหญิงพิชญธิดา ใจปอด โรงเรียนเทศบาลวัดหัวข่วง พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726