ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix it Center) เทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566

หน่วยงาน : ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it center)
วัน/เดือน/ปี : 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 55 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3394 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 55 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 fixit.2566/1 106 นายสมเกียรติ สถิตย์ พิมพ์
2 fixit.2566/2 66 ว่าที่ ร.ต. จิรศักดิ์ จันกัน พิมพ์
3 fixit.2566/3 62 นายพรชัย สว่างทิศ พิมพ์
4 fixit.2566/4 54 นายสุทิน ถาวรมงคล พิมพ์
5 fixit.2566/5 63 นายสงวน แก้วมูล พิมพ์
6 fixit.2566/6 74 นายพานิช อุ่นอก พิมพ์
7 fixit.2566/7 78 ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ พิมพ์
8 fixit.2566/8 72 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล พิมพ์
9 fixit.2566/9 104 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ พิมพ์
10 fixit.2566/10 61 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง พิมพ์
11 fixit.2566/11 66 นายเอกภพ ศรีรมย์ พิมพ์
12 fixit.2566/12 60 นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง พิมพ์
13 fixit.2566/13 68 นายเสกสรร เจาะจง พิมพ์
14 fixit.2566/14 60 นายวิชัย มันจันดา พิมพ์
15 fixit.2566/15 74 นายโสภณ วงศ์เมือง พิมพ์
16 fixit.2566/16 58 นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก พิมพ์
17 fixit.2566/17 57 นายจตุพร อินแสง พิมพ์
18 fixit.2566/18 60 นายกฤษณ์ พรมวัง พิมพ์
19 fixit.2566/19 62 นายอภิรักษ์ ยอดสอน พิมพ์
20 fixit.2566/20 64 นายโกวิทย์ จุมพิศ พิมพ์
21 fixit.2566/21 65 นายอภิชาติ บุญชอบ พิมพ์
22 fixit.2566/22 53 นายปิยะนัท มณีกาศ พิมพ์
23 fixit.2566/23 55 นายจิรวัฒน์ บุญทรัพย์ พิมพ์
24 fixit.2566/24 75 นายพิชยะ อุ่นอก พิมพ์
25 fixit.2566/25 64 นางสาวิตรี ตายัน พิมพ์
26 fixit.2566/26 57 นางสุพร สารธรรม พิมพ์
27 fixit.2566/27 53 นางสาริศา อิ่มรส พิมพ์
28 fixit.2566/28 82 นายนพรัตน์ คงสมพุฒ พิมพ์
29 fixit.2566/29 54 นายนวพล ถมมา พิมพ์
30 fixit.2566/30 60 นายคุณานนต์ ใจเที่ยงตรง พิมพ์
31 fixit.2566/31 68 นายเศรษฐี ตาชินวัตร พิมพ์
32 fixit.2566/32 63 นางสาวสุภารัตน์ ชะม้าย พิมพ์
33 fixit.2566/33 76 นายธนธรณ์ บัวขาว พิมพ์
34 fixit.2566/34 75 นายธีรภัทร์ หงษ์สิบสอง พิมพ์
35 fixit.2566/35 68 นายพงศกร สายน้ำเย็น พิมพ์
36 fixit.2566/36 63 นายคณินทร์ แก้วสาน พิมพ์
37 fixit.2566/37 69 นายวีรภัทร คำสวัสดิ์ พิมพ์
38 fixit.2566/38 60 นายวรฤทธิ์ ชุ่มใจ พิมพ์
39 fixit.2566/39 62 นายปภังกร กล้วยคำ พิมพ์
40 fixit.2566/40 68 นายชาญฤทธิ์ อินวรกิจ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726