ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

อบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 18 มกราคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 180 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3241 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 180 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 กก.2565/1 44 นายเศรษฐพงศ์ ชื่นบาล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
2 กก.2565/2 26 นางสาวนงค์ณภัทร กิ่งกันคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
3 กก.2565/3 21 นางสาวธัญวรัตม์ ต๊ะไมล์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
4 กก.2565/4 27 นายนนทวัฒน์ ปานกำเหนิด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
5 กก.2565/5 25 นางสาวหนึ่งฤทัย สิทธิการ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
6 กก.2565/6 24 นางสาวกวินธิดา โนกันต์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
7 กก.2565/7 29 นายระพีพัฒน์ สายยนต์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
8 กก.2565/8 24 นางสาวชาลิสา ดวงแก้ว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
9 กก.2565/9 27 นางสาวสุพรรณษา โพธิ์พรม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
10 กก.2565/10 29 นางสาวศิริอรุณ สมเอ้ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
11 กก.2565/11 28 นายณภัสสมบัติ เรือนละหงษ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
12 กก.2565/12 27 นายนัฐวุฒิ อิเคดะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
13 กก.2565/13 21 นายกันต์ศักดิ์ สุภาดิษฐ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
14 กก.2565/14 27 นายอรรถพงศ์ วงศ์แพทย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
15 กก.2565/15 25 นายภาคภูมิ อสัมภินพงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
16 กก.2565/16 24 นายจิรกิตติ์ สารจันทร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
17 กก.2565/17 26 นายศุภกร หงษ์เจ็ด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
18 กก.2565/18 25 นายสาริศ ก่อกอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
19 กก.2565/19 25 นายศิลปิน เหล่ากาวี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
20 กก.2565/20 22 นายณิธิพัฒน์ ชื่นบาน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
21 กก.2565/21 26 นางสาวสุชาดา ทรัพย์เกิด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
22 กก.2565/22 23 นายภัทรกร ชัยมงคลรัตน์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
23 กก.2565/23 25 นายเกรียงยุทธ คำลือ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
24 กก.2565/24 24 นางสาวญาณิศา กาศลังกา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
25 กก.2565/25 31 นายธาวิน ดีพิชัยสุข นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
26 กก.2565/26 22 นางสาวคณิศร นิลแสงศรี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
27 กก.2565/27 22 นายอังกูร อุปทะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
28 กก.2565/28 31 นายพิทักษิณ ใสสะอาด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
29 กก.2565/29 23 นายติณณภพ สร้างตระกูล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
30 กก.2565/30 27 นายชโนดม สินธุวงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
31 กก.2565/31 22 นายเศรษฐพงศ์ บุญชม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
32 กก.2565/32 21 นายภัทรนันท์ ปะละใจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
33 กก.2565/33 24 นายแทนไท ผ่องผิว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
34 กก.2565/34 24 นายวรกันต์ พลเเหลม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
35 กก.2565/35 23 นายกิตติพร ทองแจ้น นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
36 กก.2565/36 22 นายคุณานนท์ จริตไวทย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
37 กก.2565/37 23 นายจีรศักดิ์ มิตสมัคร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
38 กก.2565/38 24 นางสาวตรีวนันท์ ขัดเกลา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
39 กก.2565/39 26 นายตะวัน ปะทะนมปีย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
40 กก.2565/40 26 นายทวี สุวรรณโน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726