ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

อบรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 18 มกราคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 180 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6920 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 180 รายการ รวมทั้งหมด : 5 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 กก.2565/1 80 นายเศรษฐพงศ์ ชื่นบาล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
2 กก.2565/2 55 นางสาวนงค์ณภัทร กิ่งกันคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
3 กก.2565/3 46 นางสาวธัญวรัตม์ ต๊ะไมล์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
4 กก.2565/4 53 นายนนทวัฒน์ ปานกำเหนิด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
5 กก.2565/5 52 นางสาวหนึ่งฤทัย สิทธิการ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
6 กก.2565/6 50 นางสาวกวินธิดา โนกันต์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
7 กก.2565/7 58 นายระพีพัฒน์ สายยนต์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
8 กก.2565/8 55 นางสาวชาลิสา ดวงแก้ว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
9 กก.2565/9 56 นางสาวสุพรรณษา โพธิ์พรม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
10 กก.2565/10 58 นางสาวศิริอรุณ สมเอ้ย นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
11 กก.2565/11 56 นายณภัสสมบัติ เรือนละหงษ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
12 กก.2565/12 51 นายนัฐวุฒิ อิเคดะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
13 กก.2565/13 47 นายกันต์ศักดิ์ สุภาดิษฐ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
14 กก.2565/14 57 นายอรรถพงศ์ วงศ์แพทย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
15 กก.2565/15 53 นายภาคภูมิ อสัมภินพงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
16 กก.2565/16 49 นายจิรกิตติ์ สารจันทร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
17 กก.2565/17 52 นายศุภกร หงษ์เจ็ด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
18 กก.2565/18 54 นายสาริศ ก่อกอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
19 กก.2565/19 50 นายศิลปิน เหล่ากาวี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
20 กก.2565/20 47 นายณิธิพัฒน์ ชื่นบาน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
21 กก.2565/21 54 นางสาวสุชาดา ทรัพย์เกิด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
22 กก.2565/22 49 นายภัทรกร ชัยมงคลรัตน์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
23 กก.2565/23 46 นายเกรียงยุทธ คำลือ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
24 กก.2565/24 60 นางสาวญาณิศา กาศลังกา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
25 กก.2565/25 62 นายธาวิน ดีพิชัยสุข นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
26 กก.2565/26 45 นางสาวคณิศร นิลแสงศรี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
27 กก.2565/27 44 นายอังกูร อุปทะ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
28 กก.2565/28 61 นายพิทักษิณ ใสสะอาด นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
29 กก.2565/29 48 นายติณณภพ สร้างตระกูล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
30 กก.2565/30 52 นายชโนดม สินธุวงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
31 กก.2565/31 45 นายเศรษฐพงศ์ บุญชม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
32 กก.2565/32 47 นายภัทรนันท์ ปะละใจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
33 กก.2565/33 53 นายแทนไท ผ่องผิว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
34 กก.2565/34 45 นายวรกันต์ พลเเหลม นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
35 กก.2565/35 50 นายกิตติพร ทองแจ้น นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
36 กก.2565/36 42 นายคุณานนท์ จริตไวทย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
37 กก.2565/37 43 นายจีรศักดิ์ มิตสมัคร์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
38 กก.2565/38 44 นางสาวตรีวนันท์ ขัดเกลา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
39 กก.2565/39 56 นายตะวัน ปะทะนมปีย์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
40 กก.2565/40 52 นายทวี สุวรรณโน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726