ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

หล่อเทียนพรรษา

หล่อเทียนพรรษา

หน่วยงาน : สถานศึกษาวิชาทหาร
วัน/เดือน/ปี : 30 มิถุนายน 2566 ถึง 1 กรกฎาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : สิงหา วัฒนเสาวลักษณ์
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 31 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 2096 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 31 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 นศท.2565/1 75 นศท.วชิรวิทย์ ศิริหิรัญ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
2 นศท.2565/2 76 นศท.ภัทรชัย เด่นดวง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
3 นศท.2565/3 81 นศท.ษมาวีร์ หีบแก้ว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
4 นศท.2565/4 91 นศท.ภูดิศกุล ระวังภัย นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
5 นศท.2565/5 73 นศท.ชิษณุพงศ์ นิลสีนวล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
6 นศท.2565/6 84 นศท.วุฒิภัทร สกุลปราโมทย์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
7 นศท.2565/7 89 นศท.ธนกร สุวรรณราช นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
8 นศท.2565/8 81 นศท.ชวกร ศรีคำภา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
9 นศท.2565/9 79 นศท.เอกภพ แสนขัด นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
10 นศท.2565/10 94 นศท.ธีรดนย์ กุลพัฒนรุ่งเรือง นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
11 นศท.2565/11 78 นศท.ศศิดนัย อารีย์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
12 นศท.2565/12 84 นศท.ศรยุทธ เสนาธรรม นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
13 นศท.2565/13 99 นศท.ธีรภัทร กสินา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
14 นศท.2565/14 87 นศท.จักรภัทร เมืองมูล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
15 นศท.2565/15 78 นศท.กรกฎ บัวเขียว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
16 นศท.2565/16 70 นศท.จักรภัทร เมืองมูล นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
17 นศท.2565/17 88 นศท.รัชชานนท์ ดวงแก้ว นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
18 นศท.2565/18 83 นศท.ศุภกิตติ์ ศรีใจอินทร์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
19 นศท.2565/19 84 นศท.เอกวชิวิทย์ เมืองน้อย นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
20 นศท.2565/20 81 นศท.วัชโรทัย แสงจันทร์ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
21 นศท.2565/21 75 นายฐาปกรณ์ เปียมณี นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
22 นศท.2565/22 85 นศท.กฤษดา สำเภา นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
23 นศท.2565/23 96 นศท.ธนภูมิ ดีประเสริฐ นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
24 นศท.2565/24 76 นศท.หญิง สุภาพร ศรีทัน นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3 สถานศึกษาวิชาทหารวิทยาลัยเทคนิคแพร่ หล่อเทียน แพร่ พิมพ์
25 นศท. 53 พิมพ์
26 นศท. 43 พิมพ์
27 นศท. 30 พิมพ์
28 นศท. 23 พิมพ์
29 นศท. 23 พิมพ์
30 นศท. 19 พิมพ์
31 นศท. 18 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726