ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการตรงต่อเวลา 2/2565

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการตรงต่อเวลา 2/2565

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 11 ตุลาคม 2565 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 603 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 729 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 603 รายการ รวมทั้งหมด : 16 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 กจ.2566/1 4 นายศุภกฤต พองาม พิมพ์
2 กจ.2566/2 3 นายเฉลิมชัย สารียอด พิมพ์
3 กจ.2566/3 3 นายรพีภัทร ทองมนต์ พิมพ์
4 กจ.2566/4 2 นายศิรัตน์ หลักหมู่ พิมพ์
5 กจ.2566/5 2 นายภูรินท์ ใจดี พิมพ์
6 กจ.2566/6 3 นายฌัชชพล หมื่นภิไชย พิมพ์
7 กจ.2566/7 3 นายยศกร ชอบธรรม พิมพ์
8 กจ.2566/8 1 นายบรรเจิด ทาบุญ พิมพ์
9 กจ.2566/9 1 นายชญานนท์ ปุราเต พิมพ์
10 กจ.2566/18 1 นายธนากร กาวีวัง พิมพ์
11 กจ.2566/11 1 นายวิภูนิธิศ ชุ่มสา พิมพ์
12 กจ.2566/12 1 นายศุภณัฐ ข้ามสาม พิมพ์
13 กจ.2566/13 1 นายพัชรากร หนองกาวี พิมพ์
14 กจ.2566/14 1 นายฐิระวัตร หนองกาวี พิมพ์
15 กจ.2566/15 1 นายนฤนาท ถิ่นทิพย์ พิมพ์
16 กจ.2566/16 1 นายศิริวัฒน์ ดังดี พิมพ์
17 กจ.2566/17 1 นายภาคภูมิ แสนมี พิมพ์
18 กจ.2566/18 1 นายสราทร นุ่มนวล พิมพ์
19 กจ.2566/19 1 นายภาณุพงศ์ วงศ์สุเพ็ง พิมพ์
20 กจ.2566/20 1 นายฐิติกร บุญคง พิมพ์
21 กจ.2566/21 1 นายรัฐภูมิ อินติ๊บ พิมพ์
22 กจ.2566/22 1 นายกรกด ดวงจันทร์ พิมพ์
23 กจ.2566/23 1 นายภาธร แสงเพชรดี พิมพ์
24 กจ.2566/24 1 นายภาคิน นาระกันทา พิมพ์
25 กจ.2566/25 2 นายกิตติพิชญ์ วีจันทร์ พิมพ์
26 กจ.2566/26 1 นายเจษฏากร สอนเผาะ พิมพ์
27 กจ.2566/27 1 นายพันแสง สีสด พิมพ์
28 กจ.2566/28 1 นายภูวนนท์ แช่ใจ พิมพ์
29 กจ.2566/29 1 นายพงศธร กุลพรศิริปรีชา พิมพ์
30 กจ.2566/30 1 นายชัยทัต จินารักษ์ พิมพ์
31 กจ.2566/31 1 นายชลันธร โลกคำลือ พิมพ์
32 กจ.2566/32 2 นายธนวุฒิ ประสงค์ พิมพ์
33 กจ.2566/33 1 นายทรงวุฒิ ขอบปี พิมพ์
34 กจ.2566/34 1 นายนันทพงศ์ เสือเพชร พิมพ์
35 กจ.2566/35 1 นายพรพิพัฒน์ ปิติจะ พิมพ์
36 กจ.2566/36 1 นายพุฒิพงศ์ พิพัฒน์คุณาพร พิมพ์
37 กจ.2566/37 1 นายธนโชติ น้อยคำ พิมพ์
38 กจ.2566/38 1 นายพีรดนย์ บุญรี พิมพ์
39 กจ.2566/39 1 นายธนสรณ์ ไชยขันแก้ว พิมพ์
40 กจ.2566/40 1 นายธนวิชญ์ บุญตา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726