ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการตรงต่อเวลา 2/2565

เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน ด้านการตรงต่อเวลา 2/2565

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 11 ตุลาคม 2565 ถึง 20 กุมภาพันธ์ 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 603 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6911 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 603 รายการ รวมทั้งหมด : 16 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 กจ.2566/1 20 นายศุภกฤต พองาม พิมพ์
2 กจ.2566/2 17 นายเฉลิมชัย สารียอด พิมพ์
3 กจ.2566/3 15 นายรพีภัทร ทองมนต์ พิมพ์
4 กจ.2566/4 15 นายศิรัตน์ หลักหมู่ พิมพ์
5 กจ.2566/5 16 นายภูรินท์ ใจดี พิมพ์
6 กจ.2566/6 19 นายฌัชชพล หมื่นภิไชย พิมพ์
7 กจ.2566/7 27 นายยศกร ชอบธรรม พิมพ์
8 กจ.2566/8 15 นายบรรเจิด ทาบุญ พิมพ์
9 กจ.2566/9 14 นายชญานนท์ ปุราเต พิมพ์
10 กจ.2566/18 14 นายธนากร กาวีวัง พิมพ์
11 กจ.2566/11 15 นายวิภูนิธิศ ชุ่มสา พิมพ์
12 กจ.2566/12 16 นายศุภณัฐ ข้ามสาม พิมพ์
13 กจ.2566/13 15 นายพัชรากร หนองกาวี พิมพ์
14 กจ.2566/14 15 นายฐิระวัตร หนองกาวี พิมพ์
15 กจ.2566/15 18 นายนฤนาท ถิ่นทิพย์ พิมพ์
16 กจ.2566/16 17 นายศิริวัฒน์ ดังดี พิมพ์
17 กจ.2566/17 15 นายภาคภูมิ แสนมี พิมพ์
18 กจ.2566/18 16 นายสราทร นุ่มนวล พิมพ์
19 กจ.2566/19 15 นายภาณุพงศ์ วงศ์สุเพ็ง พิมพ์
20 กจ.2566/20 23 นายฐิติกร บุญคง พิมพ์
21 กจ.2566/21 17 นายรัฐภูมิ อินติ๊บ พิมพ์
22 กจ.2566/22 14 นายกรกด ดวงจันทร์ พิมพ์
23 กจ.2566/23 18 นายภาธร แสงเพชรดี พิมพ์
24 กจ.2566/24 14 นายภาคิน นาระกันทา พิมพ์
25 กจ.2566/25 18 นายกิตติพิชญ์ วีจันทร์ พิมพ์
26 กจ.2566/26 14 นายเจษฏากร สอนเผาะ พิมพ์
27 กจ.2566/27 15 นายพันแสง สีสด พิมพ์
28 กจ.2566/28 14 นายภูวนนท์ แช่ใจ พิมพ์
29 กจ.2566/29 13 นายพงศธร กุลพรศิริปรีชา พิมพ์
30 กจ.2566/30 14 นายชัยทัต จินารักษ์ พิมพ์
31 กจ.2566/31 15 นายชลันธร โลกคำลือ พิมพ์
32 กจ.2566/32 16 นายธนวุฒิ ประสงค์ พิมพ์
33 กจ.2566/33 14 นายทรงวุฒิ ขอบปี พิมพ์
34 กจ.2566/34 13 นายนันทพงศ์ เสือเพชร พิมพ์
35 กจ.2566/35 14 นายพรพิพัฒน์ ปิติจะ พิมพ์
36 กจ.2566/36 13 นายพุฒิพงศ์ พิพัฒน์คุณาพร พิมพ์
37 กจ.2566/37 15 นายธนโชติ น้อยคำ พิมพ์
38 กจ.2566/38 15 นายพีรดนย์ บุญรี พิมพ์
39 กจ.2566/39 15 นายธนสรณ์ ไชยขันแก้ว พิมพ์
40 กจ.2566/40 13 นายธนวิชญ์ บุญตา พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726