ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ทำความดี ช่วยเหลือสังคม

ทำความดี ช่วยเหลือสังคม

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 18 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 241 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 18 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 PTC.2566/1 41 กฤษณพล ใจเย็น นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
2 PTC.2566/2 18 อานุภาพ รัตนชมภู นักศึกษา ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ พิมพ์
3 PTC.2566/3 16 ณัฐวัฒน์ สุ่มเหม นักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาช่างสำรวจ พิมพ์
4 PTC.2566/4 13 วิษณุ มะลิ นักเรียน ปวส. แผนกวิชาช่างสำรวจ พิมพ์
5 PTC.2566/5 18 สุทธิภัทร ต่างสี นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
6 PTC.2566/6 21 รัฐศาสตร์ กันทา นักเรียน ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
7 PTC.2566/7 33 จิรายุ กินร นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
8 PTC.2566/8 10 ปวิชญา ก้อนกลีบ นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม พิมพ์
9 PTC.2566/9 19 อมลญาภรณ์ เทศะ นักเรียน ปวช.1 เเผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
10 PTC.2566/10 6 นครินทร์ จากสมัย นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างสำรวจ พิมพ์
11 PTC.2566/11 4 ณัฐวิทธิ์ มั่งมูล นักเรียน ปวช.2 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
12 PTC.2566/12 7 อนัญญา แฮคำ นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
13 PTC.2566/13 5 นายธีระพัฒน์ คำเปียง นักศึกษา ปวส.3 (ม.6) พิมพ์
14 PTC.2566/14 11 นายนันทิพัฒน์ ทาขาว นักศึกษา ปวส.3 (ม.6) พิมพ์
15 PTC.2566/15 10 นายวัชระ ทาเกลือ นักศึกษา ปวส.3 (ม.6) พิมพ์
16 PTC.2566/16 3 นายณพงศพล ประมูล นักศึกษา ปวส.3 (ม.6) พิมพ์
17 PTC.2566/17 5 พงศกร เพียงแก้ว นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
18 PTC. 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726