ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประกวดวงดนตรีสากล

ประกวดวงดนตรีสากล

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 17 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 95 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6671 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 95 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 ชก.2565/41 70 นายหริรักษ์ ขัดยอด คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
42 ชก.2565/42 62 นายชนาเทพ แกล้วกล้า คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
43 ชก.2565/43 64 นายพีรวิชญ์ ถิ่นบาง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
44 ชก.2565/44 73 นายณัฐวุฒิ โปร่งจิตร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
45 ชก.2565/45 59 นายณัฎฐชัย ภิญโญ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
46 ชก.2565/46 52 นายภัครพล ไชยเชฐ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
47 ชก.2565/47 68 นายธีร์ธวัช กุลญาณทัสนะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
48 ชก.2565/48 63 นายภาณุพงศ์ เดินจอน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
49 ชก.2565/49 63 นายโชคชัย ใหม่แก้วสุข คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
50 ชก.2565/50 63 นายภูวฤทธิ์ การะเวก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
51 ชก.2565/51 55 นายณัชพล โพธิ์ศรี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
52 ชก.2565/52 63 นายสรวิชญ์ ยวงแก้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
53 ชก.2565/53 61 นายชาคริต วงศ์แสนสี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
54 ชก.2565/54 67 นายณัฐพัฒน์ ปิงตา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
55 ชก.2565/55 54 นายปิยะวัฒน์ แผลติตะ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
56 ชก.2565/56 59 นายรพีภัทร โพธิจันทร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
57 ชก.2565/57 66 นายจีรศักดิ์ เนียมนวล คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
58 ชก.2565/58 60 นายชิติพัทธ์ สอนใจ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
59 ชก.2565/59 59 นายวรพล ปันเปียง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
60 ชก.2565/60 58 นายธงไชย กึ้นคำ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
61 ชก.2565/61 62 นายพงศ์พณิช วิใจคำ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
62 ชก.2565/62 60 นายกิตติภณ อุตก๋า คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
63 ชก.2565/63 64 นายกิตติ ฟูสอน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
64 ชก.2565/64 62 นายสรชิต งานขยัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
65 ชก.2565/65 61 นายอภิรัตน์ เชื้อทอง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
66 ชก.2565/66 60 นายนิธิกร รูปสม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
67 ชก.2565/67 63 นายสิรภพ อู่เงิน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
68 ชก.2565/68 67 นายภัทรพล ศรีวภา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
69 ชก.2565/69 61 นายพัฒนพงษ์ ท่วงที คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
70 ชก.2565/70 71 นายชุติวัต ใจเอื้อ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
71 ชก.2565/71 65 นายสหรัช รัตนาพรเพชร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
72 ชก.2565/72 62 นายชวัลวิทย์ ปันตุ่น คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
73 ชก.2565/73 63 นายบรรฑิต โพธิโต คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
74 ชก.2565/74 62 นายนิติพงศ์ มีเมือง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
75 ชก.2565/75 55 นายอาทิตย์ ทิพย์หม้อ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
76 ชก.2565/76 63 นายสุชาครีย์ พลอยมณี คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
77 ชก.2565/77 57 นายเอกรัตน์ ขันติรมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
78 ชก.2565/78 72 นายณัฐพงศ์ ศรีไชยวงค์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
79 ชก.2565/79 62 นายชิติพัทธ์ ทาระเนตร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
80 ชก.2565/80 62 นายอภิเดช เวชวิกูล คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726