ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ประกวดวงดนตรีสากล

ประกวดวงดนตรีสากล

หน่วยงาน : ชมรมวิชาชีพช่างกลโรงงาน
วัน/เดือน/ปี : 17 สิงหาคม 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายไฉน โลชา
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 95 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6672 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 95 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชก.2565/1 105 นายอัษฎาวุธ เป็กทอง ประกวดวงดนตรีสากล วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
2 ชก.2565/2 83 นายอรรถกร สุธรรม ประกวดวงดนตรีสากล วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
3 ชก.2565/3 84 นายกฤษฎา เหมืองจา ประกวดวงดนตรีสากล วิทยาลัยเทคนิคแพร่ รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
4 ชก.2565/4 90 นายสรสิช ช่างไม้ ประกวดวงดนตรีสากล รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
5 ชก.2565/5 93 นางสาวธิดาลักษณ์ เรือนมูล ประกวดวงดนตรีสากล รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
6 ชก.2565/6 88 นายอาชาคริญ ฟุ่มเฟย ประกวดวงดนตรีสากล รางวัลชนะเลิศ พิมพ์
7 ชก.2565/7 93 นายภาสกร รุ่งเรือง ประกวดวงดนตรีสากล รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
8 ชก.2565/8 94 นายปภังกร ศรีวิชัย ประกวดวงดนตรีสากล รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
9 ชก.2565/9 78 นายวชิรพงศ์ ใจเหิร ประกวดวงดนตรีสากล รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
10 ชก.2565/10 88 นางสาวโกลัญญา เรือนคำ ประกวดวงดนตรีสากล รองชนะเลิศอันดับ ๑ พิมพ์
11 ชก.2565/11 94 นางสาวพนิดา เรียงไร ประกวดวงดนตรีสากล รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
12 ชก.2565/12 98 นายศุภชาติ ชาตาวิวัฒน์ ประกวดวงดนตรีสากล รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
13 ชก.2565/13 84 นายพนทกร ใจบุญ ประกวดวงดนตรีสากล รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
14 ชก.2565/14 81 นางสาวปาริฉัตร บุญขำ ประกวดวงดนตรีสากล รองชนะเลิศอันดับ ๒ พิมพ์
15 ชก.2565/15 75 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
16 ชก.2565/16 90 นายสัญญา จันเสนา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
17 ชก.2565/17 82 นายเฉลิมชัย คำอ่อน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
18 ชก.2565/18 97 นายประเทือง เจริญยิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
19 ชก.2565/19 79 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
20 ชก.2565/20 93 นายนพดล ทองดวง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
21 ชก.2565/21 89 นายไฉน โลชา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
22 ชก.2565/22 81 นายศักดิ์ระพี พริบไหว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
23 ชก.2565/23 83 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
24 ชก.2565/24 69 ว่าที่ ร.ต.สมพร สุธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
25 ชก.2565/25 65 นายศุภกร จริงแล้ว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
26 ชก.2565/26 79 นายโภคิน ผัดขัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
27 ชก.2565/27 80 นายณภัทร ยะตาหิ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
28 ชก.2565/28 72 นางสาวอิรยา ผายาว คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
29 ชก.2565/29 67 นายณัฐวัฒน์ เขียวบุตร คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
30 ชก.2565/30 71 นายอรรถกร หนองหลิ่ง คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
31 ชก.2565/31 75 นายภาณพงษ์ สมนึก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
32 ชก.2565/32 65 นายณัฐวัตร อามาตร์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
33 ชก.2565/33 65 นายปัณณธร เขียวเเสน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
34 ชก.2565/34 66 นายนิรัชชัย สุดรัมย์ คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
35 ชก.2565/35 62 นายเนติวัตร ผาสุก คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
36 ชก.2565/36 75 นายภัทรพล แก้วกัน คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
37 ชก.2565/37 68 นายกิตติศักดิ์ เหมืองอุ่น คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
38 ชก.2565/38 72 นายสุรบดี แก้วธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
39 ชก.2565/39 76 นายนิติธร สุนันสา คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์
40 ชก.2565/40 83 นายศรยุทธ เสนาธรรม คณะกรรมการดำเนินงาน พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726