ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

"อบรมผู้นำ อวท."

"อบรมผู้นำ อวท."

หน่วยงาน : งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 26 กันยายน 2565 ถึง 27 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ณัฐพงษ์ ศรีจันทร์กาศ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 44 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3481 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 44 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 กก.2565/1 80 นายชูเกียรติ สะปู ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
2 กก.2565/2 80 นายเศรษฐพงศ์ ชื่นบาล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
3 กก.2565/3 81 นางสาวเขมิกา อานคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
4 กก.2565/4 70 นายไฉน โลชา ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
5 กก.2565/5 68 นายภาณุพงศ์ สมนึก นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
6 กก.2565/6 74 นายกิตติทัต เลิศรุจิพัชรกุล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
7 กก.2565/7 74 นายณัทกร วงษ์ยอด ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
8 กก.2565/8 75 นายธนโชติ น้อยคำ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
9 กก.2565/9 72 นายวิศรุต ไทยทวี นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
10 กก.2565/10 80 นายพิชยะ อุ่นอก ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
11 กก.2565/11 73 นายกิตติศักดิ์ วิโจทุจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
12 กก.2565/12 72 นายกมลชัย แห่งพิษ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
13 กก.2565/13 67 นายณฐวรรษ ยอดวีระพงศ์ ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
14 กก.2565/14 90 นางสาวอมรรัตน์ บุตรแก้ว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
15 กก.2565/15 72 นายอภิรักษ์ ยอดสอน ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
16 กก.2565/16 70 นายอภิชาติ บุญชอบ ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
17 กก.2565/17 70 นายปารมี สิงห์สุทธิพงศ์ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
18 กก.2565/18 68 นายวุฒิสิทธิ์ โกยทอง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
19 กก.2565/19 72 นายเฉลิมบุตร แคหอม ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
20 กก.2565/20 81 นายรัฐวุฒิ เวียงนา นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
21 กก.2565/21 79 นายภูมินทร์ อินสองใจ นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
22 กก.2565/22 76 นายวุฒิชัย คำมีสว่าง ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
23 กก.2565/23 68 นายจิรายุทธ หนองหลิ่ง นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
24 กก.2565/24 75 นายมนัสร์ ลิ้มเจริญตระกูล นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
25 กก.2565/25 68 ว่าที่ ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
26 กก.2565/26 60 น.ส.กมลชนก ศรีเพชร นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
27 กก.2565/27 64 นายธีรากร คำอ่อน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
28 กก.2565/28 62 นายพรต ใจฉลาด ครูที่ปรึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
29 กก.2565/29 64 นายนนณภัทร รอดโกมิน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
30 กก.2565/30 66 นายดนัย ปัญญาปลิว นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
31 กก.2565/31 64 นางสาวนัทธนันท์ เพิ่มพูน อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
32 กก.2565/32 66 นายเวสารัช ก๋อนฉันทะ อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
33 กก.2565/33 69 นายศิวกร จันทร์คำ อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
34 กก.2565/34 61 นายฉันทพัฒน์ สุทธนะ อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
35 กก.2565/35 60 นายสารวุฒิ เที่ยงดี อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
36 กก.2565/36 69 นางสาววาณิชา หารัญดี อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
37 กก.2565/37 61 นางสาวพิชชาภา สมบัติ อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
38 กก.2565/38 85 นางสาวกิตติมา อินทร์สอน อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
39 กก.2565/39 64 นางสาวพรจรัส คำลี อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์
40 กก.2565/40 69 นายปัณณธร เขียวแสน อวท. วิทยาลัยเทคนิคแพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726