ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 กันยายน 2565 ถึง 20 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ญาณิศา แสงสง่า
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 123 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 7042 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 123 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
41 งบ.0965/41 53 นายภาคภูมิ ปวงจันทร์ แผนกวิชาช่าสำรวจ พิมพ์
42 งบ.0965/42 51 นายชูเกียรติ สะปู แผนกวิชาช่าสำรวจ พิมพ์
43 งบ.0965/43 59 นายณัฐกมล บทกลอน แผนกวิชาช่าสำรวจ พิมพ์
44 งบ.0965/44 55 นายสงวน แก้วมูล แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
45 งบ.0965/45 58 นายพานิช อุ่นอก แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
46 งบ.0965/46 46 ว่าที่ร.ต.จิณณวัตร พูลสวัสดิ์ แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
47 งบ.0965/47 47 นายทวิทย์ วุฒิโอสถ แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
48 งบ.0965/48 60 นายทวีศักดิ์ เมืองมูล แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
49 งบ.0965/49 55 นายเอกภพ ศรีรมย์ แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
50 งบ.0965/50 47 นายยุทธพงษ์ ธงสิบสอง แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
51 งบ.0965/51 48 นายนฤวัฒน์ บัญสว่าง แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
52 งบ.0965/52 51 นายเสกสรร เจาะจง แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
53 งบ.0965/53 51 นายจตุพร อินแสง แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
54 งบ.0965/54 48 นายกฤษณ์ พรมวัง แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
55 งบ.0965/55 44 นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
56 งบ.0965/56 47 นายอภิรักษ์ ยอดสอน แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
57 งบ.0965/57 43 นายโกวิทย์ จุมพิศ แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
58 งบ.0965/58 49 ว่าที่ร.ต.อภิชาติ บุญชอบ แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
59 งบ.0965/59 60 นายสิทธิพร วังมณี แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
60 งบ.0965/60 50 นายวิบูลย์ เชี่ยวพานิช แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
61 งบ.0965/61 48 นายสัญญา จันเสนา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
62 งบ.0965/62 43 นายสายัณห์ มะโนโฮ้ง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
63 งบ.0965/63 55 นายนพดล ทองดวง แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
64 งบ.0965/64 46 นายเฉลิมชัย คำอ่อน แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
65 งบ.0965/65 52 นายไฉน โลชา แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
66 งบ.0965/66 46 นายศักดิ์ระพี พริบไหว แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
67 งบ.0965/67 58 นายสุทธิพจน์ ศรีใจวงศ์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
68 งบ.0965/68 49 ว่าที่ร.ต.สมพร สุธรรม แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
69 งบ.0965/69 52 นายศุภกร จริงแล้ว แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
70 งบ.0965/70 45 นายม้าย นาคะพงษ์ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน พิมพ์
71 งบ.0965/71 48 นายประเทือง เจริญยิ่ง แผนกวิชาช่างแม่พิมพ์โลหะ พิมพ์
72 งบ.0965/72 53 ว่าที่ร.ต.จีรวัฒน์ ยืนมั่น แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
73 งบ.0965/73 51 นายวรวิทย์ วงค์บุญมา แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
74 งบ.0965/74 47 นางสาวจุฑามาศ กาศสนุก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
75 งบ.0965/75 47 นายศุภชัย กระจ่างแก้ว แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
76 งบ.0965/76 51 นายพัฒนพงศ์ อินต๊ะสุข แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
77 งบ.0965/77 51 นายภาณุวรรษ แห่งพิษ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน พิมพ์
78 งบ.0965/78 59 นายอดุล สีทอน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พิมพ์
79 งบ.0965/79 44 นายสมนึก ก่ายแก้ว แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พิมพ์
80 งบ.0965/80 42 นายบัญชา ศรีทัน แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726