ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคลากร วิทยาลัยเทคนิคแพร่

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 กันยายน 2565 ถึง 20 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ญาณิศา แสงสง่า
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 123 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6869 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 123 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 งบ.0965/81 41 นายโชติ มณีโชติ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
82 งบ.0965/82 43 นายประสงค์ เพ็งตะโก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
83 งบ.0965/83 41 นางกัลยรัตน์ ศิลพร แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
84 งบ.0965/84 42 นายฤทธิชัย เป๊กทอง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
85 งบ.0965/85 41 นายเอก อารินทร์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
86 งบ.0965/86 47 นายมงคล อินทรประดิษฐ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
87 งบ.0965/87 53 นายวันชัย คิดศรี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
88 งบ.0965/88 40 นายจักรพงษ์ จันทร์ฝาย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
89 งบ.0965/89 46 นางสาวรัตติกาล สุทะ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
90 งบ.0965/90 59 นายอำนาจ รัตนดอนดี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
91 งบ.0965/91 47 นายนพดล ฟุ่มเฟือย แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
92 งบ.0965/92 61 นายคุณานนต์ พึ่งพา แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
93 งบ.0965/93 49 นายกิติชัย ถนอมวารี แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
94 งบ.0965/94 46 นายธนาคาร เครื่องจักร แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
95 งบ.0965/95 56 ว่าที่ร.ต.ศิริพงษ์ สายหยุด แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
96 งบ.0965/96 56 นายสิริพงษ์ โปธิปิก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
97 งบ.0965/97 51 นายมานิต ก๋าแก้ว แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
98 งบ.0965/98 47 นายวัชรกร พงศ์พันธุ์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
99 งบ.0965/99 40 นายวราวุธ หมื่นโฮ้ง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
100 งบ.0965/100 41 นายสมบัติ เพชรหาญ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
101 งบ.0965/101 52 นางวิไลวรรณ์ แสงสว่าง แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
102 งบ.0965/102 51 นายพงษ์เดช เรียนละหงษ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
103 งบ.0965/103 44 นายนพดล คำเขียว แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
104 งบ.0965/104 43 นายชัยพิพัฒน์ อาโปสุวรรณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
105 งบ.0965/105 45 นายสมนึก วันละ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
106 งบ.0965/106 42 นายเกรียงไกร ไชยะรินทร์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
107 งบ.0965/107 53 นางวาสนา รัตนดอนดี แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
108 งบ.0965/108 50 นายพรต ใจฉลาด แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
109 งบ.0965/109 44 นายชัยวัฒน์ บุรารักษ์ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์
110 งบ.0965/110 44 นายแดงต้อย คนธรรพ์ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
111 งบ.0965/111 48 นายกิตติ ไตรทิพยากร แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
112 งบ.0965/112 48 นายเอกชัย ศรชัย แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
113 งบ.0965/113 53 นายสุรพงษ์ พิมพ์อาจเอี่ยม แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
114 งบ.0965/114 41 ว่าที่ร.ต.ธีระพงศ์ วงค์ตวัน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
115 งบ.0965/115 43 นายพิชยะ อุ่นอก แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
116 งบ.0965/116 44 ว่าที่ร.ต.ธวัชชัย สุเขื่อน แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
117 งบ.0965/117 51 นางสาวอรพรรณ มีศิลป์ แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
118 งบ.0965/118 51 นายจิตรภาณุ หงษ์หนึ่ง แผนกวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
119 งบ.0965/119 45 นายโอฬาร โอฬาระวัต แผนกวิชาช่างเครื่องกลอุตสาหกรรม พิมพ์
120 งบ.0965/120 43 นายเสฏฐวุฒิ สารบุรุษ แผนกวิชาช่างเครื่องกลอุตสาหกรรม พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726