ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษา (กิจกรรมย่อยที่ ๓.๒ อบรมสัมมนาเตรียมความพร้อมก่อนขอมีและเลื่อนวิทยฐานะ ตามหลักเกณฑ์ PA)

หน่วยงาน : งานบุคลากร
วัน/เดือน/ปี : 19 สิงหาคม 3109 ถึง 20 สิงหาคม 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ศิริรัตน์ แก้วกุลฑล
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 136 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 1052 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 136 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
81 บค.2566/82 11 นางสาวพรหทัย วังซ้าย ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
82 บค.2566/83 18 นางสาวพิรุฬห์พิชญ์ ลือโฮ้ง ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
83 บค.2566/84 5 นางสาวทิพกฤตา อินไชย ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
84 บค.2566/85 7 นางสิริพร ประจญมาร ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
85 บค.2566/86 20 นางนงนุช ไพกุมภัณฑ์ ครู วอศ.แพร่ พิมพ์
86 บค.2566/87 22 นางเปมิกา อินทรประดิษฐ ครู วช.แพร่ พิมพ์
87 บค.2566/88 18 นางวนิดา สุขทรัพย์ ครู วช.แพร่ พิมพ์
88 บค.2566/89 10 นางจุฑาทิพย์ กุลสุขถาวร ครู วช.แพร่ พิมพ์
89 บค.2566/90 10 นายเลิศพงศ์ คำเหมือง ครู วช.แพร่ พิมพ์
90 บค.2566/91 14 นายอัครเดช บัวนาค ครู วช.แพร่ พิมพ์
91 บค.2566/92 5 นายธีรุตม์ปกรณ์ นาทธีรนันท์ ครู วก.ลอง พิมพ์
92 บค.2566/93 6 นายปิยะวัฒน์ วงศ์ทนะ ครู วก.ลอง พิมพ์
93 บค.2566/94 6 นางกัญปภาณณัฎฐ์ นาทธีรนันท์ ครู วก.ลอง พิมพ์
94 บค.2566/95 7 นายเกษมสันต์ ยะตินันท์ ครู วก.ลอง พิมพ์
95 บค.2566/96 7 นายนที ศรีนะ ครู วก.ลอง พิมพ์
96 บค.2566/97 6 นายปิยะพงษ์ อินต๊ะยศ ครู วก.ลอง พิมพ์
97 บค.2566/98 4 นายวัชรพงศ์ สุวรรณเลิศ ครู วก.ลอง พิมพ์
98 บค.2566/99 6 นายปกรณ์ อินทร์ไชย ครู วก.ลอง พิมพ์
99 บค.2566/100 10 นางสาวมลธิกา ฤทธินนท์ ครู วก.สอง พิมพ์
100 บค.2566/101 9 นายวุฒิชัย มหาวัน ครู วก.สอง พิมพ์
101 บค.2566/102 5 นายศุภโชค สำลีนิล ครู วก.สอง พิมพ์
102 บค.2566/103 14 นางสาวอัจฉรา จงสุขสันติกุล ครู วก.สอง พิมพ์
103 บค.2566/104 5 นางสาวสรียา สมัย ครู วก.สอง พิมพ์
104 บค.2566/105 3 นายพูลสวัสดิ์ เหลาแตง ครู วก.สอง พิมพ์
105 บค.2566/106 11 นายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา ครู วก.สอง พิมพ์
106 บค.2566/107 6 นางสาวรสคล คำก้อน ครู วก.สอง พิมพ์
107 บค.2566/108 3 นายณัฐพงศ์ เสาร์มา ครู วก.สอง พิมพ์
108 บค.2566/109 5 นายอัศวรัตน์ รวมคำ ครู วษท.แพร่ พิมพ์
109 บค.2566/110 5 ว่าที่ร้อยตรีภัทรวิน แจ้งใจ ครู วษท.แพร่ พิมพ์
110 บค.2566/111 4 นายนัฐพงค์ โยธา ครู วษท.แพร่ พิมพ์
111 บค.2566/112 7 นายสนิท คำอู ครู วษท.แพร่ พิมพ์
112 บค.2566/113 5 นายสัญชัย อะทะวัน ครู วษท.แพร่ พิมพ์
113 บค.2566/114 4 นายอภิเดช ชูฤทธิ์ ครู วษท.แพร่ พิมพ์
114 บค.2566/115 9 นางสาวศุภลักษณ์ คำชนะ ครู วษท.แพร่ พิมพ์
115 บค.2566/116 4 นางสาวขชล บัวศรี ครู วษท.แพร่ พิมพ์
116 บค.2566/117 7 นางสุวรรณพร ธรรมใจกูล ครู วษท.แพร่ พิมพ์
117 บค.2566/118 4 นายปฏิพัทธ์ อุ่นอก ครู วษท.แพร่ พิมพ์
118 บค.2566/119 3 นายพิสิฐพงศ์ บรรจง ครู วษท.แพร่ พิมพ์
119 บค.2566/120 3 นางสาวศิริรัตน์ แก้วกุลฑล เจ้าหน้าที่ วท.แพร่ พิมพ์
120 บค.2566/121 6 นายศักดิ์สิทธิ์ พ้องพาน เจ้าหน้าที่ วท.แพร่ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726