ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของทุกแผนกวิชา

โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมของทุกแผนกวิชา

หน่วยงาน : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัน/เดือน/ปี : 17 กันยายน 2565
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 137 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 14297 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 137 รายการ รวมทั้งหมด : 4 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชทส.2567/2 124 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 ชทส.2567/2 113 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 ชทส.2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 ชทส.2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 ชทส.2567/2 116 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 ชทส.2567/2 128 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 ชทส.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 ชทส.2567/2 119 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 ชทส.2567/2 120 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 ชทส.2567/2 110 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 ชทส.2567/2 114 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 ชทส.2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 ชทส.2567/2 111 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 ชทส.2567/2 98 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 ชทส.2567/2 127 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 ชทส.2567/2 109 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 ชทส.2567/2 118 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 ชทส.2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 ชทส.2567/2 113 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 ชทส.2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 ชทส.2567/2 103 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 ชทส.2567/2 142 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 ชทส.2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 ชทส.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
25 ชทส.2567/2 264 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
26 ชทส.2567/2 88 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
27 ชทส.2567/2 83 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
28 ชทส.2567/2 105 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
29 ชทส.2567/2 122 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
30 ชทส.2567/2 112 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
31 ชทส.2567/2 114 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
32 ชทส.2567/2 115 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
33 ชทส.2567/2 106 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
34 ชทส.2567/2 107 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
35 ชทส.2567/2 101 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
36 ชทส.2567/2 115 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
37 ชทส.2567/2 111 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
38 ชทส.2567/2 125 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
39 ชทส.2567/2 104 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
40 ชทส.2567/2 108 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726