ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2565

หน่วยงาน : ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
วัน/เดือน/ปี : 18 กุมภาพันธ์ 3109
ผู้จัดการเกียรติบัตร : นายกรรณ เสาร์แดน
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 87 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 6070 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 87 รายการ รวมทั้งหมด : 3 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 ชส2565/2 131 นายทวิช พรมท้าว แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
2 ชส2565/3 72 นางสาวชนินาถ ทิพย์ลุ้ย แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
3 ชส2565/4 92 นายนิรันดร์ แก้วน้อย แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
4 ชส2565/5 80 นางสาวรุ่งทิวา สืบศรีชัย แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
5 ชส2565/6 92 นายณัฐพงษ์ หนุนจันทร์ แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
6 ชส2565/7 89 นางสาวอิสราภรณ์ อินต๊ะนอน แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
7 ชส2565/8 91 นายวงศกร สุนทรแก้ว แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
8 ชส2565/9 86 นายกรรณ เสาร์แดน แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
9 ชส2565/10 91 นายสมชาย ตันดี แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
10 ชส2565/11 87 นายเทเวศร์ คุณาคำ แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
11 ชส2565/12 95 นายปริญญา มหาวัน แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
12 ชส2565/13 88 นายพงศกร เกี๋ยงหนุน แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
13 ชส2565/14 106 นายณัฐกิตติ์ เข็มทอง แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
14 ชส2565/15 94 นายพชรพล บำบัด แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
15 ชส2565/16 92 นายนลธีร์ กำนนท์ แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
16 ชส2565/17 79 นายเฉลิมบุตร แคหอม แผนกช่างก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
17 ชส2565/18 93 นายธวัชชัย เศวตปวิช แผนกวิชาก่อสร้าง คณะกรรมการจัดทำฐานที่ 6 พิมพ์
18 ชส 78 พิมพ์
19 ชส 68 พิมพ์
20 ชส 82 พิมพ์
21 ชส 78 พิมพ์
22 ชส 69 พิมพ์
23 ชส 82 พิมพ์
24 ชส 73 พิมพ์
25 ชส 69 พิมพ์
26 ชส 71 พิมพ์
27 ชส 74 พิมพ์
28 ชส 73 พิมพ์
29 ชส 70 พิมพ์
30 ชส 64 พิมพ์
31 ชส 64 พิมพ์
32 ชส 69 พิมพ์
33 ชส 81 พิมพ์
34 ชส 71 พิมพ์
35 ชส 68 พิมพ์
36 ชส 70 พิมพ์
37 ชส 55 พิมพ์
38 ชส 73 พิมพ์
39 ชส 63 พิมพ์
40 ชส 67 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726