ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

คนดีศรีเทคนิคแพร่

คนดีศรีเทคนิคแพร่

หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วัน/เดือน/ปี : 1 มกราคม 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 41 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 3653 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 41 รายการ รวมทั้งหมด : 2 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 PTC.2566/1 58 กฤษณพล ใจเย็น นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
2 PTC.2566/2 48 อานุภาพ รัตนชมภู นักศึกษา ปวส.1 แผนกคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ พิมพ์
3 PTC.2566/3 39 ณัฐวัฒน์ สุ่มเหม นักเรียน ปวช.2 แผนกวิชาช่างสำรวจ พิมพ์
4 PTC.2566/4 35 วิษณุ มะลิ นักเรียน ปวส. แผนกวิชาช่างสำรวจ พิมพ์
5 PTC.2566/5 32 สุทธิภัทร ต่างสี นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
6 PTC.2566/6 34 รัฐศาสตร์ กันทา นักเรียน ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
7 PTC.2566/7 41 จิรายุ กินร นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า พิมพ์
8 PTC.2566/8 33 ปวิชญา ก้อนกลีบ นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาสถาปัตยกรรม พิมพ์
9 PTC.2566/9 33 อมลญาภรณ์ เทศะ นักเรียน ปวช.1 เเผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
10 PTC.2566/10 38 นครินทร์ จากสมัย นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างสำรวจ พิมพ์
11 PTC.2566/11 39 ณัฐวิทธิ์ มั่งมูล นักเรียน ปวช.2 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
12 PTC.2566/12 37 อนัญญา แฮคำ นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
13 PTC.2566/13 39 นายธีระพัฒน์ คำเปียง นักศึกษา ปวส.3 (ม.6) พิมพ์
14 PTC.2566/14 49 นายนันทิพัฒน์ ทาขาว นักศึกษา ปวส.3 (ม.6) พิมพ์
15 PTC.2566/15 39 นายวัชระ ทาเกลือ นักศึกษา ปวส.3 (ม.6) พิมพ์
16 PTC.2566/16 34 นายณพงศพล ประมูล นักศึกษา ปวส.3 (ม.6) พิมพ์
17 PTC.2566/17 33 พงศกร เพียงแก้ว นักเรียน ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
18 PTC.2566/18 34 ทวีวัฒนา โทมณี นักศึกษา ปวช.2 แผนกช่างไฟฟ้ากำลัง พิมพ์
19 PTC.2566/19 31 ธนาชัย บอกบุญ นักเรียน ปวช.1 แผนกช่างยนต์ พิมพ์
20 PTC.2566/20 38 วัชรพล สมบุตร นักศึกษา ปวส.1 สาขางานเทคนิคการผลิต พิมพ์
21 PTC.2566/21 35 ธีรภัทร์ ติ๊บยศ นักเรียน ปวช.3 แผนกช่างยนต์ พิมพ์
22 PTC.2566/22 32 พีรวัฒน์ รอดจุ้ย นักเรียน ปวส.2 แผนกเครื่องกลอุตสาหกรรม พิมพ์
23 PTC.2566/23 34 ภูมิภัทร วันอิน นักเรียน ปวส.2 แผนกช่างยนต์ พิมพ์
24 PTC.2566/24 40 พงศ์สวัสดิ์ สร้อยอุดม นักเรียน ปวช.3 แผนกช่างยนต์ พิมพ์
25 PTC.2566/25 42 วชิรวิทย์ ศิริหิรัญ นักเรียน ปวช.3 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
26 PTC.2566/26 32 รัฐศาสตร์ จารเขียน นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี) พิมพ์
27 PTC.2566/27 34 พัชรพล พลอยเขียว นักเรียน ปวช.1 แผนกวิชาช่างยนต์ (ทวิภาคี) พิมพ์
28 PTC.2566/28 35 นายนราธิป มาแก่น นักเรียน ปวช.1 (ทวิภาคี) พิมพ์
29 PTC.2566/29 39 นายธนาคาร เหรา นักศึกษา ปวส.1 แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
30 PTC.2566/30 34 นายอรรถกร พงษ์สวัสดิ์ นักเรียน ปวช.2 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
31 PTC.2566/31 33 นายศศิตนัย อารีย์ นักเรียน ปวช.3 สาขางานเครื่องมือกล พิมพ์
32 PTC.2566/32 34 นายอัฐฎาวุธ กุสวดี นักศึกษา ปวส.1 สาขางานยานยนต์ พิมพ์
33 PTC.2566/33 32 นายณพวุฒิ ร่มเย็น นักศึกษา ปวช.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
34 PTC.2566/34 39 นายตะวัน อินปัญโญ นักศึกษา ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
35 PTC.2566/35 18 นายวรินทร์ แก้วโมลา นักศึกษา ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
36 PTC.2566/36 17 นายเจตริน อินต๊ะจันทร์ นักศึกษา ปวส. แผนกวิชาช่างก่อสร้าง พิมพ์
37 PTC.2566/37 20 นายอานุภาพ รัตนชมภู นักศึกษา ปวส.1 แผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ พิมพ์
38 PTC.2566/38 16 นายธนพงศ์ มังกรณ์ นักศึกษา ปวส.1 แผนกเทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า พิมพ์
39 PTC.2566/39 15 นายภูวนนท์ แซ่ใจ นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์
40 PTC.2566/40 23 นายนฤนาท ถิ่นทิพย์ นักศึกษา ปวส.2 แผนกวิชาช่างยนต์ พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726