ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์

วิทยาลัยเทคนิคแพร่

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต

โครงการศูนย์อาชีวะ ช่วยประชาชน (Fix It Center) ๑ วิทยาลัย ๑ ศูนย์ช่างชุมชน สำนักงานเทศบาลตำบลป่าแมต

หน่วยงาน : งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน
วัน/เดือน/ปี : 18 มีนาคม 2567 ถึง 22 มีนาคม 2567
ผู้จัดการเกียรติบัตร : ผู้ดูแลระบบ
จำนวนผู้รับเกียรติบัตร : 24 คน
สถิติการพิมพ์เกียรติบัตร : 316 ครั้ง

 

ค้นหาเกียรติบัตร/ใบประกาศ จาก ชื่อ หรือ นามสกุล หน่วยงาน/สถานศึกษา เพื่อค้นหาใบเกียรติบัตร/ใบประกาศ

มีจำนวนทั้งหมด 24 รายการ รวมทั้งหมด : 1 หน้า


ลำดับ เลขที่เกียรติบัตร ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง/หน้าที่ หน่วยงาน/สถานศึกษา รางวัล อื่นๆ จัดการ
1 FIXIT.2567/2 13 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
2 FIXIT.2567/2 13 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
3 FIXIT.2567/2 13 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
4 FIXIT.2567/2 12 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
5 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
6 FIXIT.2567/2 13 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
7 FIXIT.2567/2 12 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
8 FIXIT.2567/2 12 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
9 FIXIT.2567/2 13 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
10 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
11 FIXIT.2567/2 13 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
12 FIXIT.2567/2 14 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
13 FIXIT.2567/2 13 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
14 FIXIT.2567/2 13 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
15 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
16 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
17 FIXIT.2567/2 12 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
18 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
19 FIXIT.2567/2 11 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
20 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
21 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
22 FIXIT.2567/2 13 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
23 FIXIT.2567/2 10 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์
24 FIXIT.2567/2 9 นายไฉน โลชา 1 1 1 1 1 พิมพ์

ระบบพิมพ์เกียรติบัตร/ใบประกาศออนไลน์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่
V 1.25650726